Notulen Algemene Leden Vergadering van de k.n.b.b. district West-Friesland maandag 24 april 2023 Stichting Het Centrum te Venhuizen.

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom, in het bijzonder de ereleden, D.T.C en V.W.A. Er zijn nog een aantal biljarters die tijdens het nationale kampioenschap goed gepresteerd hebben, Peter Vlaar is nationaal kampioen geworden in de spelsoort 3 banden grote tafel. Dit staat nog niet in de vergaderbrochure. Er wordt een ogenblik stilte in acht genomen om de leden die ons zijn ontvallen te gedenken.

Afberichten.

Sjaak Peerdeman, het Wapen van Grootebroek, de Sport, BV de Paus, het Witte Huis en Tokoloco. Niet vertegenwoordigd en geen afbericht, Ons Genoegen, De Stompe Toren, de Poedel en De Ark.

Vaststellen van de agenda

Er zijn vanuit de verenigingen geen nieuwe agendapunten aangedragen.

Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 april 2022.

Geen op of aanmerkingen, akkoord bevonden.

Ingekomen stukken en mededelingen.

Er is een mail van B. Beek ontvangen inzake de toewijzing van deelnemers aan de gewestelijke finales. Hierop komen wij terug bij de voorstellen vanuit het bestuur.

Jaarverslagen

Jaarverslag secretaris.                                                   goedgekeurd

Jaarverslag wedstrijdleider Pk                                    goedgekeurd

Jaarverslag wedstrijdleider teams                            goedgekeurd

Jaarverslag wedstrijdleider nationaal                      goedgekeurd.                                   

Jaarverslag wedstrijdleider jeugd/pr                       goedgekeurd

Jaarverslag V.W.A.                                                          goedgekeurd

Jaarverslag D.T.C.                                                            goedgekeurd.

Verslag kascontrole commissie

De heer Edward Roozendaal neemt het woord namens de commissie. Post opgenomen voor de arbiters, die is per abuis op de debiteuren afgeboekt. Er moet voor dit seizoen ook nog een nota komen voor dit seizoen, daarvoor wordt nog een post opgenomen op de balans. Per saldo zal dit geen invloed hebben op de uitkomst.

Jaarverslag Penningmeester.

De penningmeester is door privé omstandigheden niet aanwezig. Op basis van de aangeleverde informatie worden er vanuit de vergadering geen verdere vragen gesteld, wel één opmerking;

Er wordt nog gemeld dat er een jaartal foutief is vermeld op de Balans bij de Aktiva/Passiva. Dit zal worden gecorrigeerd.

Benoeming kascontrole commissie

Aftredend is Irene van Vliet. Rolf Botman meldt zich aan als nieuwe kandidaat. De heer Rob Kaarsenmaker(volgende keer aftredend en Edward Roozendaal completeren de commissie.

Vaststellen van districtscontributie

Die is gelijk aan vorig jaar, € 12,50 per jaar.

Het behandelen van de algemene ledenvergadering van de K.V.C.

In juni 2022 is er een nieuwe voorzitter gekozen. Hij gaat na één jaar stoppen. In juni van dit jaar zal er, indien er een geschikte kandidaat is, een nieuwe voorzitter worden benoemd. Verder is de autonomie van de districten aan bod gekomen. Duidelijk is dat de autonomie wordt ingeperkt. Voor het komend seizoen zal er opnieuw een aanvraag worden gedaan om af te wijken van de landelijke reglementen. Of dit wordt goedgekeurd is nog niet bekend. In november zijn Cor Bleeker en Nico Boots naar de najaarsvergadering geweest namens ons district. Hierbij een kort verslag van de belangrijkste punten die ter sprake zijn gekomen. De reglementen zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de vergadering en aangenomen, alleen West-Friesland stemde tegen. Wel is afgesproken dat wij de afwijkende regels nog mochten hanteren. Voor het komend seizoen moet voor iedere afwijking een voorstel gedaan worden richting de K.V.C., zie eerder in dit verslag. Er is een flink financieel verlies geleden. Om deze reden is een voorstel gedaan om de financiele situatie te verbeteren. Na stemming is er voor gekozen om de contributie het komend jaar, vanaf augustus, met € 2,75 te verhogen. Einde lidmaatschap is gewijzigd, dat wordt nu einde van het wedstrijd jaar(per eind augustus) in plaats van einde boekjaar. Pk software is ook ter sprake gekomen, er is sprake van een forse kostenoverschrijding omdat er meer werk in zit dan begroot. De vergadering is akkoord gegaan met de financiële consequenties die dit heeft. Als laatste punt die ik nog wil toelichten is het feit dat de gewestelijk commissies zijn opgeheven. Hiervoor in de plaats komen 2 keer per jaar de gewestelijke wedstijdleiders bij elkaar. Overleg met de district wedstrijdleiders blijft uiteraard bestaan. Mochten er zaken zijn die moeten worden besproken met de K.V.C. zal dat door de gewestelijke wedstrijdleiders worden gedaan.

Benoeming continuïteits commissie

Doet val af en nu blijven Horna en Ons genoegen over, B.C.L. zal toetreden tot de commissie.

Bestuursverkiezing.

Aftreden en herkiesbaar, Thea de Weerd als wedstrijdleider teams en Nico Boots als secretaris (voor nog 1 jaar). Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld bij de secretaris. Indien er een kandidaat is voor de functie van secretaris kan zij/hij dit via de mail kenbaar maken bij de huidige secretaris. De vergadering gaat, onder een klaterend applaus, akkoord met de herverkiezing.

Voorstellen districtsbestuur.

Wij hebben een voorstel gedaan om een wijziging door te voeren met betrekking tot de intervallen. Helaas hebben wij geen toestemming gekregen van de K.V.C. om afwijkend te handelen ten opzichte van de landelijke reglementen. Dit voorstel zal dus niet worden ingediend ter stemming.

Voorstel om eventueel de ondergrens aan te passen bij de intervallen bij de 1e klasse driebanden groot. De verschillen zijn nu erg groot binnen de klasse. De laagste aantallen zijn 12 te maken caramboles en de hoogste 21 caramboles. Hierna volgt een overleg met de vergadering. De uitkomst is dat het blijft zoals het is. De mogelijkheid kan zich voordoen dat een speler die zich inschrijft voor deze klasse in de toekomst zelf een schrijver moet meenemen. Dit zal dan worden vermeld door de wedstrijdleider.

Losse flodders, graag zo spoedig als mogelijk de deelname voor pk doorgeven aan de wedstrijdleider. Er is een nieuwe wedstrijdleider voor het gewest, de heer Peter Linsen.

Voorstel afgevaardigde naar het gewest.

Na overleg met de vergadering en kijkende naar de wensen/reglementen van de K.V.C. zullen wij als district onze afvaardigen naar de gewestelijke finales aanpassen.

Voor zowel de finales met vaste aantallen als met intervallen wordt afgesproken dat de nummers 1 en 2 doorgaan naar de gewestelijke finale. Nummer 3 als reserve en dat schuift zo door indien een deelnemer niet kan deelnemen aan de gewestelijke finales.

Verdeling van de finales.

Het laatste jaar was het erg moeizaam om de finales onder te brengen.

Voorstel om met diverse verenigingen finales te organiseren. Ook een financiële tegemoetkoming aan de verenigingen wordt als optie genoemd. Als bestuur gaan wij hiermee akkoord, een bedrag kunnen wij op dit moment niet noemen.

Als er finales overblijven worden verenigingen per toerbeurt aangewezen. De datums voor de finales voor komend seizoen zijn komende week bekend.

Er zijn geen voorstellen vanuit de verenigingen gekomen.

Uitreiken onderscheidingen.

Dit jaar niet aan de orde.

Vaststellen datum algemene ledenvergadering 2024.

Het bestuur stelt voor; maandag 29 april 2024. De locatie wordt nog bekend gemaakt.

Rondvraag.

Piet Meijer. De vraag is of er bij voorwedstijden tellers mee kunnen worden genomen door de deelnemers. Wij zullen dit verder in het bestuur bespreken en komen hier op terug.

Cees Pijper richt zich tot de voorzitter. Bij de finale in Twisk werden er gewestelijke finales gespeeld.

Bij gewestelijke finales wordt er geen districtsvlag opgehangen. Alleen op verzoek van Cees Pijper is er de 2e dag een vlag opgehangen.

Hoe is het mogelijk dat een omgebouwde man de finale bij de dames wist te winnen? De deelnemer heeft zich ingeschreven als vrouw en speelt daarom mee in de competities met dames. Wij als district hebben daar verder geen zeggenschap over.

Punt 3, verspelen Nationale finale bij de Horna. Er heeft een speler zich te laat gemeld bij de wedstrijdleider en is daarom uitgesloten van de finale. Had dat niet anders gekund, er stond dat hij een paar seconden te laat was.. dit bleek echter 2 minuten. De reserve is om deze reden ingezet. Wij hebben slechts de spelregels gehanteerd.

Rolf Botman vraagt zich af hoe wij onze biljartsport beter kunnen promoten. Is er een mogelijkheid om met een aantal biljarters en het bestuur te brainstormen over dit onderwerp. Tijdens een finale bijvoorbeeld een demonstratiewedstrijd te verspelen. Cor Bleeker neemt namens het bestuur het woord en heeft wel een aantal ideeën hoe hij dit wil oppakken. Dit mede naar aanleiding van een biljartclinic die werd gegeven in Wognum, georganiseerd door de Lions club uit Opmeer. Hij wil ook de mogelijkheid bekijken of dit ook landelijk kan worden uitgerold.

Sjaak Schouten vraagt zich af of het misschien mogelijk is als er ergens een afgedankt biljart is om dit biljart bij een voetbalvereniging in de kantine te onder te brengen zodat de mensen daar ook in aanraking komen met de biljartsport. Wij stimuleren dit als bestuur en vragen dan ook aan de verenigingen om hierin zelf ook initiatief te nemen. Wij hebben de afgelopen jaren als bestuur op diverse manieren geprobeerd de biljartsport te promoten, bijvoorbeeld door middel van een poster actie bij andere sportverenigingen om de biljartsport onder de aandacht te brengen. Ieder initiatief is wat ons betreft een goede zaak.

Toon Steltenpool neemt als voorlaatste het woord en bedankt het bestuur voor het afgelopen jaar mede namens de andere deelnemers van deze vergadering.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen een fijne zomer en tot de volgende keer.